S účinnosťou od 1. januára 2018 vstúpila do platnosti nová EÚ regulácia, ktorá má zvýšiť transparentnosť, lepšie pochopenie klientami a slúžiť na možnú porovnateľnosť rozličných štrukturalizovaných retailových investičných produktov a investičných produktov založených na poistení a to povinným poskytnutím štandardného informačného dokumentu s kľúčovými informáciami DKI (KID). Takýto DKI dokument má byť zrozumiteľný a klient ho má obdŕžať v dostatočnom časovom predstihu pred tým ako urobí investičné rozhodnutie aj s ohľadom na znalosti a skúsenosti retailoveho investora a zložitosti PRIIPs.

 

Dokument má niekoľko povinných častí a pre prípravu platia spoločné a záväzné pravidlá. Pre číselné kvantitatívne porovnávanie sú dôležité hlavne 2 časti dokumentu DKI : aké sú riziká a čo by som mohol získať a aké sú náklady. V časti riziká a čo by som mohol získať sa nachádza určenie súhrnného ukazovateľa rizika produktu (na číselnej stupnici od 1 do 7) a možných benefitov/výplat pre klient kde sú 4 scenáre výkonnosti.

Takmer všetky DKI, ktoré sú na webe poskytovateľov majú požadované scenáre výkonnosti, a percento priemerného výnosu za rok počas predpokladanej doby držby. Na trhu sa používa vzor pre dobu držby 30 rokov u 35 ročného klienta. Benefity a zhodnotenia scenárov pre klienta sa dajú pomerne ľahko porovnať. V niektorých prípadoch podkladové fondy majú kratšiu dobu doporučenej držby ako samotný poistný produkt, kedy doporučená doba držby produktu a podkladových fondov je rozdielna. Nová EU legislatíva prináša pozitíva aj pri transparentnosti nákladov v produktoch.

Tvorca PRIIPs má ukázať potencionálnemu klientovi celkové náklady PRIIPs a ich štruktúru vrátane nákladov vzniknutých vo všetkých podkladových aktívach. Pri investičnom poistení treba rozlišovať či ide o náklady priamo účtované poisťovňou alebo náklady, ktoré sa týkajú samotných fondov alebo iných aktív a škály fondov, fondu fondov pod správou poisťovne. Na tento účel porovnania a transparentnosti bol zavedený indikátor RIY ako % ročnej redukcie výnosov nákladmi. Tieto náklady majú byť ilustrované pri neutrálnom scenári (strednej očakávanej návratnosti) vývoja PRIIPs, aby si ich vedel porovnať s tým, koľko dostane pri neutrálnom scenári zhodnotenia.

Poisťovne pri výklade nariadenia postupovali rozlične a náklady sa nedajú s určitosťou porovnať s podobnými produktami u iných poisťovní. Porovnať celkové náklady aj so zahrnutím nákladov fondov je  zrozumiteľné len pre klienta, ktorý je odborne zdatný. Predpokladáme že niektoré KID dokumenty zahŕňajú % celkovej redukcie výnosu aj vrátane fondov ale nie celkovú sumu nákladov, pretože priznané náklady nezodpovedajú priznanému indikátoru RIY. Niektoré poisťovne sa odvolávajú na kľúčové informácie o fondoch. Zisťovanie kľúčových informácii o fondoch je náročné pre klienta a navyše podielové fondy používajú iný parameter nákladov.

Uvádzame náš informatívny príklad a prepočet:

ak bežne platené investičné poistenie UL PRIIPs za 30 rokov má priemerný očakávaný očistený výnos 4% (po odčítaní všetkých nákladov) je zaradený do rizikovej skupiny 4 – stredné investičné riziko, platba klientom 30 ročných platieb x 1000 Euro ročne. Ak udávaný RIY parameter 1.7 %; plus RYI podkladových fondov 1.7 % (tu niekedy treba prepočítať TER ročných nákladov fondov), potom hrubý výnos (bez nákladov je 7.4 %). Klient zaplatí za 30 rokov 30 000 EUR a obdrží 58 328 EUR. Teda klient zarobil celkovo 28 328 EUR. Priame náklady strhnuté poisťovňou predstavujú 20 953 za dané obdobie (pri 4 % zhodnotení PRIIPsu). Náklady celkové vrátane nákladov v podkladových fondov predstavujú však odhad 50 725 EUR.

 

Ako teda postupovať pri výbere investičného produktu? Treba samozrejme zvážiť stupeň súhrnného ukazovateľa rizika produktu k možnej strate a očakávanému výnosu. Výnos možno porovnať s benchmarkom. Predovšetkým treba tiež zvážiť či dané investičné riešenie prostredníctvom poistenia zodpovedá pridanej hodnote oproti dostupným podielovým fondom a akú pridanú hodnotu predstavujú pre klienta a za aké poplatky. Niektoré investičné poistenia sú podmienené a vyžadujú obstaranie rizikovej časti t.j. poistenia, nie sú ponúkané samostatne. Iné môžu slúžiť ako náhrada existujúcej zmluvy, kde dopad na výnos treba jednoznačne prepočítať budúcou stratou vysoko garantovaných úrokov a bonusu a závisia od danej situácie klienta. Tiež treba myslieť na všeobecne zásady investovania ako je diverzifikácia rizika.

 

Existujú však aj alternatívy k investičnému poisteniu a to napr. investičné fondy. Tie majú okrem priebežných poplatkov fondov aj vstupné poplatky. Vstupné poplatky síce vyzerajú väčšie ako pri investičnom poistení, ale nie sú. Max. 5 % ročný vstupný poplatok zodpovedá RIY 0,3% za 30 rokov pravidelnej investície. Väčšinou nemajú odkúpené poplatky oproti investičnému poisteniu v prvých rokoch. Klient má aj iné možnosti investovať napríklad do akciových indexov alebo ETF, ktoré síce nie sú aktívne manažované ale ich poplatky na obstaranie a správu sú podstatne menšie.


Rozhodne, daná EU celoeurópska legislatíva priniesla pozitíva pre retailoveho investora. V prípade štruktúrované investičných produktov má už v novom roku každý tento produkt svoj KID (pre PKIPCP platí zatiaľ prechodné obdobie ), čo Vám k porovnaniu a výberu investovania Vám samozrejme pomôže. V prípade ak nie ste si istý, že úplne rozumiete obsahu produktu ktorý si zamýšľate obstarať a osoba ktorá Vám predáva alebo poskytuje poradenstvu nedokáže bližšie vysvetliť detaily, produkt si radšej nezakúpte.